Lid worden

Lid worden van de kerk kan op verschillende manieren. De kortste weg voor wie (wel eens) overweegt om lid te worden van de kerk is om contact te zoeken met de (wijk)predikant of ouderling.  Ter orientatie voor zo'n gesprek helpen onderstaande overwegingen en gedachtengangen mogelijk.  Aan het eind van dit artikel leest u iets meer over de mogelijkheden die er zijn om zonder lid te worden je toch losjes met de kerk te verbinden.

 

Lid worden van de kerk heeft wel iets weg van lid worden van een club- zeg een voetbalclub of een leesclub- , maar is toch ook heel iets anders. Lid worden van de kerk is in de eerste plaats een geloofsuiting: verbonden worden / je verbonden willen weten met Jezus Christus en God de Vader.  Het heeft ook wel een aantal practische (lees zakelijke) aspecten, maar die staan toch in de schaduw van de geloofsaspecten. De geloofsaspecten wegen wat ons betreft  het zwaarst.

De kerk is een gemeenschap van mensen die zich via Jezus met  God verbonden willen weten. Alle mensen die Jezus als (hun) Heer belijden vormen de kerk. meer dan een miljard mensen horen bij de kerk. De Christelijke kerk bestaat op haar beurt uit tal van geloofsgemeenschappen. Dat zijn kringen van mensen die zich in Gods Naam op elkaar en de wereld waarin zij leven verbonden weten. Zulke kringen worden ook wel 'kerk' of 'gemeente' genoemd. In zo'n geloofsgemeenschap kun je op allerlei manieren meedoen.

Kerken delen hun geloof-hoop&liefde graag met iedereen. Het staat iedereen vrij om bij gelegenheid een graantje mee te pikken van wat er in of om de kerk gebeurt. Maar wie meer wil dan dat kan kerklid worden.

In geloofstaal zeggen we dat we in de kerk niet alleen met elkaar maar ook met Jezus verbonden zijn (De kerk wordt wel een lichaam genoemd met heel verschillende ledematen en organen die samen het lichaam van Christus vormen waarvan Jezus dan het hoofd is). De doop is de geloofshandeling en het ritueel waarmee mensen in de gemeente ingelijfd worden.

Nogalwat mensen werden als kind gedoopt en zo kerklid geworden. Een 'hoger' lidmaatschap dan dooplid kent de kerk niet. Wel nodigen bijna alle kerken mensen uit om als ze volwassen zijn de doop voor eigen rekening te nemen door belijdenis te doen. 'Openbare bleijdenis van het geloof' wordt dat ook wel genoemd of 'je doop beamen'. Wie dat doet wordt dan ook wel belijdend-lid genoemd. Dat is eigenlijk niet correct. Je was al dooplid en blijft dat ook, je zou het 'dooplid-plus' kunnen noemen. 

Lang niet iedereen werd als klein kind gedoopt.  Meer dan vroeger komen mensen (pas) op latere leeftijd met het geloof en de kerk in aanraking. Op elk moment van je leven kun je dat verbinden met Christus. Vanaf 12 jaar, maar in de regel vanaf je 18e, kun je je leven uitdrukkelijk verbinden met Jezus door je te laten dopen. De keuze voor de doop is een belijdenis. Aan zo'n stap gaat natuurlijk het een en ander vooraf:  gesprekken met mensen die al lang(er) in deze traditie staan over het hoe en wat van geloven en jouw eigen geloofsontwikkeling, uitleg over hoe de kerk functioneert, kennismaking enz. enz. Na enige tijd vieren we dan in een kerkdienst dat iemand zich via de doop met God verbonden wil weten en daar ook aanspreekbaar op wil zijn.  Vaak zal de weg naar zo'n volwassendoop een  individueel traject zijn. Wie hier wel eens over nadenkt kan het best contact zoeken met zijn/haar w(wijk)predikant.  In de Lambertikerkgemeente kennen we een zogenaamde belijdenismodule (zie hieronder) tussen Pasen en Pinksteren die we als het even kan in proberen te weven in zo'n persoonlijk traject.

Weer lid worden kan ook. Om allerlei redenen kan de band met de kerk en gemeente verbroken zijn geweest. Zoals je de kerk kunt verlaten, kun je je er ook altijd weer invoegen.  Dat is wel iets meer dan alleen maar een administratieve handeling. Graag heet de kerk je weer hartelijk welkom in haar midden door één of meer gesprekken.

De kerk is de manier waarop Jezus gestalte krijgt in deze wereld. Het is een gemeenschap van mensen die God belijden en ook iets voor willen stellen in de samenleving. Christenen vertalen hun geloof niet alleen in gebed en de lofzang maar ook in hun gemeenteleven en in de zorg voor wereld waarin zij leven.  Het is in de eerste plaats dus een kring van mensen die open staan naar elkaar en naar deze wereld. Zo'n kring van mensen is ook een doodgewone organisatie met vaak een gebouw en beroepskrachten (een of meer dominees, een koster enz.) en met onderlinge omgangsvormen. Van kerkmensen mogen we verwachten dat ze - naar vermogen - ook hun aandeel willen nemen in de kerkdiensten, het vrijwilligerswerk en de financiële kant van deze zaak. De financiéle kant van de zaak is de zogenaamde 'vaste vrijwillige bijdrage' beter bekend als 'Kerkbalans'. Als lid van een  geloofsgemeenschap verwerf je rechten en neem je natuurlijk ook (morele) plichten op je. Dwang is de gemeente van Christus vreemd (tenminste als het goed is) maar als gelovige mag het vanzelf spreken dat je de talenten die je van God gekregen hebt en ook de dingen die je dankzij die talenten verwerft niet helemaal alleen voor jezelf houdt maar ook wil delen.

Naast  leden kent de Lambertikerkgemeente ook zogenaamde 'gastleden',  'blijkgevers van meeleven' en 'meegeregistreerden'. Wat dat inhoudt is na te lezen in het betreffende items hieronder.

belijdenis-module

In de Lambertikerkgemeente in Zelhem organiseren we elk jaar tussen Pasen en Pinksteren een belijdenis-module van een zestal bijeenkomsten. Al enige jaren is Een maaltijd met gesprek  de opmaat naar deze module.

In deze module brengen we 17+ers die vanuit het catechesespoor komen samen met anderen/ouderen die vanuit een andere invalshoek er serieus over na willen denken om lid te worden van de kerk samen.  De laatste jaren gingen we dan met tussen de 2 en 7 mensen mensen op pad. Dat pad was zes bijeenkomsten van 20.00 - 22.00 uur.

De belijdenismodule staat vanzelfsprekend ook open voor mensen die niet via hun doop met Jezus verbonden werden. We zouden ons zelfs bijzonder verheugen als er zulke mensen mee willen praten en willen overwegen om gedoopt te worden. Kom maar op!

gastleden

Gastleden zijn mensen die lid blijven van hun eigen kerk, maar ook een lijn met de Lambertikerkgemeente willen hebben. Dat kan gaan om leden van de Protestantse Kerk in Nederland die elders wonen maar hier bijvoorbeeld een zomerhuisje hebben, maar het kan ook gaan om leden van andere kerken die hun leven delen met een lid van onze gemeente of die zo ver van 'hun eigen kerk' vandaan wonen dat ze een aantal dingen in ons midden doen.

Een gastlidmaatschap kan schriftelijke aangevraagd worden. De kerkorde heeft er een aantal regels voor. Eén daarvan is dat het altijd in overleg met de 'thuis'gemeente gebeurt. Daar moeten ze het er ook mee eens zijn.

Gasten zijn natuurlijk altijd welkom, als gastlid mag je meer dan gast weten en dus ook delen in de pastorale zorg ed. Zo heb je ook een aantal andere rechten (zoals bv. het stemrecht, en recht op pastorale zorg). Van gastleden wordt verwacht dat ze hun kerkelijke bijdrage verdelen over de beide geloofsgemeenschappen waar ze deel van uitmaken.

blijkgever of meegeregistreerde

Er zijn twee mogelijkheden om zonder lid te worden van de kerk toch in de kerkelijke administratie opgenomen te worden: het blijkgeverschap en meeregistratie.

Blijkgevers

Mensen die wel wat met de kerk hebben - bijvoorbeeld aan bepaalde activiteiten deelnemen, regelmatig diensten bezoeken, of het om een andere reden een sympathieke organisatie vinden - maar (nog) geen lid willen worden kunnen als blijkgever in de kerkelijke administratie opgenomen worden. Op die manier kan de kerk je dan op de hoogte houden van activiteiten e.d. 

Blijkgevers kunnen helemaal geen band met een kerk hebben, maar kunnen ook mensen zijn die lid willen blijven van 'hun eigen kerk'. 

Blijkgevers zijn geen lid. Ze hebben geen plichten en ook geen rechten. Via kerkbalans nodigen wij blijkgevers wel uit om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van het kerkelijk leven van de Lambertikerkgemeente. We hopen dat ze dat welwillend willen overwegen.

Meegeregistreerde

Vroeger dachten de mensen dat bij twee geloven op één kussen de duivel daartussen sliep. Al heel lang is het niet meer vanzelfsprekend - als het dat al ooit geweest is - dat alle gezinsleden dezelfde levensoriëntatie hebben. De geloofsgemeenschap bekommert zich niet alleen om 'haar eigen mensen'. We willen er voor iedereen zijn, maar zeker voor de naasten van onze leden. Daarom zijn we graag bekend met de mensen die samen onder één dak wonen: echtlieden bijvoorbeeld, maar ook stief- of pleegkinderen en ook ongedoopte eigen kinderen. Hun naam, geboortedata ed. nemen we graag op in onze ledenadministratie. Om met elkaar mee te kunnen leven, maar bijvoorbeeld ook om de meegeregistreerde gezinsleden ook op de hoogte te kunnen houden van bepaalde activiteiten.

Wie meegeregistreerd wordt zit - zoals denaam doet vermoeden - 'administratief vast' aan een kerklid. Wannneer bv een meegereigstreerd (stief)kind op zichzelf gaat wonen vervalt het lijntje met de kerk. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een meegerigisteerde partner na een scheiding/breuk in de relatie. 

Meegeregistreerden kunnen  helemaal geen band met een kerk hebben, maar kunnen ook mensen zijn die lid willen blijven van 'hun eigen kerk'.

Meegeregistreerden ontvangen geen verzoek om een vaste vrijwillige bijdrage (ontvangen geen kerkbalans). Vanzelfsprekend zal niemand er bezwaar tegen maken als volwassen meegeregistreerden ook middels een gift een bijdrage leveren aan het in stand houden van het kerkelijk leven van de Lambertikerkgemeente.

Wie meegeregistreerd wordt, wordt alleen  in de administratie van de Lambertikerkgemeente alszodanig opgenomen . Meegeregistreerden komen dus niet in de landelijke kerkelijke administratie terecht.  Meergistratie eindigt als de meegereigistreerde - of degeen met wie hij meegereigstreerd is -  naar een andere woonplaats verhuist. Als een minderjarige werd meegeregistreerd eindigt de meeregistratie ook wanneer dit kind 18 jaar wordt

 

 

Blijkgevers en meegeregistreerden hebben binnen de kring van de gemeente geen rechten en evenmin plichten. Als geloofsgemeenschap hopen we natuurlijk dat blijkgevers en meegeregistreerden op enig moment 'voor het eggie' willien gaan en zich zonder voorbehoud als lid durven te verbinden met de Heer van de kerk en ons gemeenteleven. Wie volwaardig lid wil worden wijzen we graag de weg hoe dat kan. Het beste kan daarvoor contact gelegd worden met één van de predikanten.

Ga terug