Als laatste stap in het beleidsplantraject zijn in oktober 2015 hoofdpunten van beleid vastgesteld.
  
Voorjaar 2016 zijn er drie werkgroepen in het leven geroepen om de belangrijkste items uit te gaan werken
- Een werkgroep financiën
- Een werkgroep gemeente voor alle leeftijden
- Een werkgroep organisatiestructuur.
De bevindingen van deze werkgroepavonden zijn op een gemeenteavond gepresenteerd en besproken.

Vervolgens heeft de kerkenraad een regiegroep gevraagd om de ideeën m.b.t. tot de organisatiestructuur nader uit te werken om het gemeenteleven zo te organiseren dat er met een kleinere kerkenraad even effectief (of liever nog effectiever) gewerkt kan worden dan we nu doen. De regiegroep heeft een spoor uitgezet om de organisatiestructuur om te bouwen naar een kerkenraad met taakgroepen. De kerkenraad heeft groen licht gegeven om deze structuurverandering verder uit te gaan werken. In september worden alle taakdragers en andere kerkelijke vrijwilligers van de Lambertikerkgemeente via taakgroepavonden meegenomen in het proces en gevraagd om mee te denken over de uitwerking ervan. Na deze taakgroepavonden vindt dan de finale besluitvorming plaats in de kerkenraad. Juni 2017 ontvingen de contactpersonen van activiteiten/vergaderingen/ werkgroepen e.d. een uitnodiging voor de taakgroepavonden.

 Begin juli was daarover in ons kerkblad het volgende te lezen:

 

"Veranderingen organisatiestructuur : stap voor stap

In juni is een hele stapel uitnodigingen verstuurd aan tal van mensen die in beeld zijn als aanspreekpunt van een activiteit, werkgroep, commissie, klus of wat dan ook binnen onze Lambertikerkgemeente. Gelukkig konden de meeste uitnodigingen via de mail uit, dus heel veel papier heeft het niet gekost. Deze mensen werden aangeschreven om ze te informeren over de taakgroepavonden die gepland staan in de laatste week van augustus en de eerste weken van september. Tegelijk was het een uitnodiging voor een specifieke taakgroepavond en de vraag om die avond binnen de betreffende klus, commissie, werkgroep of activiteit door te geven. Het kan dus zijn dat via, via een uitnodiging voor één (of meer) taakgroepavonden die na de zomervakantie belegd gaan worden ook bij u beland.

Wie mee wil denken op een bepaald terrein is ook zonder uitnodiging trouwens van harte welkom. Daarover zal na de zomervakantie bericht worden via o.a. dit kerkblad.

Nu, aan het eind van dit seizoen, wilden we alvast alle werkgroepen, commissies, activiteiten en taken op de hoogte brengen van de taakgroepavonden waar we ze hopen te ontmoeten.Hopelijk worden er deze weken door heel wat mensen één of meer taakgroepavonden in hun agenda genoteerd.


In het verlengde van het beleidsplan willen we de toekomst in met een organisatiestructuur met 6 taakgroepen:vieren(liturgie),delen(pastoraat), dienen(diaconaat), leren(catechese en V&T), rentmeesterschap(financiën en ledenadministratie) en bestuur & beleid. Een veel kleinere kerkenraad is – en blijft- wel het beleidsbepalende orgaan waarin de grote lijnen uitgezet worden. In de nieuwe organisatiestructuur krijgen de zes taakgroepen grote verantwoordelijkhedenop hun deelterreinen. De avonden in augustus en september zijn bedoeld om een nadere uitwerking en invulling te geven aan die zes taakgroepen.

De taakgroepen sluiten aan bij de taakvelden uit het beleidsplan.Het beleidsplan is de vrucht van bezinning in de kerkenraad na de goed bezochte ronde meedenkavonden in het voorjaar van 2015. De taakgroepavonden zijn dus een volgende stap op een weg die we al een eind gegaan zijn. Een weg waarop veel mensen meegedacht hebben, een weg ook waar de gemeente op verschillende gemeenteavonden op meegenomen is.

 

De kerkenraad heeft in grote lijnen helder hoe een nieuwe organisatiestructuur van onze gemeente eruit kan komen te zien. Bij de nadere invulling en uitwerking wil de kerkenraad nu (weer) zoveel mogelijk mensen van het betreffende speelveld betrekken.Het plan van de kerkenraad is als het ware nog een tekening van een cascowoning die nu voorgelegd wordt aan verschillende ‘bewonerscommissies’ . In de eerste plaats zal de tekening ingeleid en toegelicht worden. Maar belangrijker is dat de verschillende ‘bewonerscommissies’mee gaan denken over de afbouw. Wat wel en wat niet, en in welke volgorde.

 

Tijdens de verbouwing is de winkel gewoon open. In deze periode loopt alles langs de organisatorische kerkenraadslijnen die we al weer zo’n 25 jaar gewend zijn. Op basis van de taakgroepavonden zal de kerkenraad op enig momenteen besluit moeten nemen of de taakgroepenopzet in plaats komtvan de huidige organisatiestructuur en wanneer dan precies (een ‘go/no-go’besluit).

Zo’n forse verandering kan alleen stap voor stap. De eerstvolgende stap is nu dus dat mensen uit het werkveld na de zomervakantie op zes taakgroepavonden ingelicht worden en gevraagd worden om mee te denken over de te vormen taakgroepen. Voordat we daar mee aan de slag gaan is het nu eerst vakantietijd: een tijd om even wat meer afstand te nemen en de batterij op te laden.

 

de regiegroep organisatiestructuur

Gerrit Wesselink, Ab Ribbers, Job Stein"

 

(uit Kerkleven 23 juni 2017 nr 12)

Ga terug